Knihovní řád

Drobečková navigace » Hlavná stránka » Knihovní řád

Hlavní obsah stránky

 

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY HRANICE

 
 
I.
Základní ustanovení
 
(1)    Městská knihovna Hranice je zřízena jako příspěvková organizace města Hranice Zřizovací listinou nově přijatou Zastupitelstvem města Hranice dne 15. 10. 2009 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(2)    Posláním Městské knihovny Hranice je veškerou svou činností, systematickým budováním knihovního fondu a jeho aktivním využíváním a další knihovnickou, bibliografickou a informační činností přispívat k rozvoji kultury, vzdělání, vědy, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů. Je veřejnou univerzální knihovnou, která své veřejné knihovnické a informační služby poskytuje způsobem zaručující rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury České republiky jako veřejná knihovna pod číslem 0100/2002.
(3)    Součástí Městské knihovny Hranice jsou i její pobočky v místních částech Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice, Velká, které poskytují veřejnosti knihovnické a informační služby v místě
(4)    Knihovní řád vydává podle § 4 odst. 6 knihovního zákona ředitelka Městské knihovny Hranice.
 
II
Služby uživatelům
 
(1)    Městská knihovna Hranice poskytuje své služby rovným přístupem bez rozdílu všem uživatelům v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, zejména ústní referenční, faktografické a bibliografické informace, informace z vnějších informačních zdrojů a přístup k internetu
(2)    Městská knihovna Hranice umožňuje využívat knihovní fond a katalogy svého knihovního fondu formou půjčováním knihovních fondů absenčně i prezenčně
(3)    Městská knihovna Hranice poskytuje reprografické služby, zprostředkovává přístup ke knihovním dokumentům prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z fondu jiných knihoven, podobně zprostředkovává i reprografické služby prostřednictvím MVS.
(4)    Městská knihovna Hranice pro veřejnost pořádá kulturně výchovné a vzdělávací akce.
(5)    Městská knihovna Hranice zajišťuje výkon regionálních funkcí na základě smluvního vztahu


III
Základní povinnosti uživatelů
 
(1)    Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení sdělená odborným zaměstnancem
(2)    Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související
(3)    Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat nebo omezovat. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek
(4)    Při práci s výpočetní technikou je uživatel povinen se řídit písemným řádem internetové studovny
(5)    Uživatel, který porušuje právní předpisy nebo knihovní řád knihovny může být z prostor knihovny vykázán.

 
IV.
Registrace a služby pro registrované čtenáře
 
(1)    Každý registrovaný čtenář obdrží čtenářský průkaz. O registraci může požádat každý občan České republiky po předložení platného občanského průkazu, u studentů i průkazku dokládající denní studium na VŠ, děti při registraci zastupuje jeden z rodičů nebo zákonný zástupce.
(2)    Registrovaným čtenářem se může stát i právní osoba po předložení občanského průkazu řádného pracovníka právní instituce, pověřeného uskutečňovat styk mezi institucí a Městskou knihovnou Hranice. Papírová přihláška musí být opatřena razítkem instituce a podpisem ředitele nebo vedoucího instituce
(3)    Registrovaným čtenářem se může stát příslušník jiného státu po předložení cestovního pasu a povolení k pobytu v České republice. Občané Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska nemusí předkládat povolení k pobytu v České republice.
(4)    Právní vztah mezi Městskou knihovnou Hranice a uživatelem vzniká po podpisu vytištěné přihlášky a kdy je vydán uživateli čtenářský průkaz, čímž uživatel získává čtenářská práva a povinnosti.
(5)    Čtenářský průkaz pro čerpání služeb je platný po uhrazení čtenářského registračního poplatku, který je stanoven na 12 po sobě jdoucích měsíců. Po uplynutí této doby je třeba platnost průkazu tímto registračním poplatkem obnovovat. Případnou ztrátu čtenářského průkazu je čtenář (pracovník instituce) povinen nahlásit. Od nahlášení ztráty čtenářského průkazu je stanovena lhůta 3 měsíců, ve které je možno průkaz najít. Po této lhůtě je průkaz považován za ztracený. Poté je čtenáři vystaven nový čtenářský průkaz. Do této doby se čtenář prokazuje platným osobním dokladem.
(6)    Registrovaný čtenář je povinen hlásit změnu příjmení, trvalého pobytu, ukončení vzdělání. Na požádání je čtenář povinen se prokázat občanským průkazem.
(7)    Registrovaný čtenář má právo na meziknihovní služby a meziknihovní reprografické služby podle § 14 knihovního zákona a §2 a 3 vyhlášky 88/2002 Sb.
(8)    Registrovaný čtenář má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvím internetu. Každý čtenář má svůj přístupový PIN ke svému čtenářskému kontu, který nesmí nikomu sdělovat a dbát, aby nedošlo ke zneužití.
(9)    Registrace platná v Městské knihovně Hranice platí pro všechna oddělení Městské knihovny Hranice i na výpůjční služby knihovní pobočky Místní knihovna Drahouše


V.
Ochrana osobních údajů
      
(1)    Městská knihovna Hranice na základě zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zpracovává pouze pravdivé a přesné základní osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, případně i adresa přechodného pobytu, druh a číslo osobního dokladu, na jehož základě byla ověřena správnost a přesnost údajů. Čtenář svým podpisem na vytištěné přihlášce vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl na přihlášce. Osobní údaje registrovaných uživatelů shromažďuje knihovna pouze do doby vyrovnání všech pohledávek vůči knihovně a neobnovení platnosti čtenářského průkazu, a to maximálně do dvou let po poslední registrované návštěvě knihovny a vyrovnání dluhu vůči Městské knihovně Hranice.
(2)    Mezi nepovinné údaje, které registrující uživatel nemusí uvádět patří: e-mail, číslo telefonu či mobilu.
(3)    Údaje jsou zpracovávány za účelem:
a)      ochrany majetku Městské knihovny Hranice při absenčních výpůjčkách, kdy je vedena přesná evidence o výpůjčkách
b)      statistického hodnocení činnosti Městské knihovny Hranice
(4)    Knihovna přijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám.. Přístup k těmto písemnostem je omezen na jednu určenou zaměstnankyni, která s nimi pracuje. Přístup do počítačové databáze s daty je chráněn přístupovým heslem zaměstnanců pro plnění pracovních úkonů. Knihovna vydala směrnici o ochraně osobních údajů, kde zaměstnanci podepsali mlčenlivost o těchto osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních knihovny.
(5)    Osobní údaje registrovaného uživatele zaznamenané na písemné přihlášce likviduje Městská knihovna Hranice skartací těchto přihlášek. Osobní údaje zapsané v počítačové databázi jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace).  

 

VI.
Výpůjční řád
 
Čl. 1
Čtenářská práva a povinnosti
(1)    Čtenářům (instituci) jsou poskytovány služby po předložení platného čtenářského průkazu.
(2)    Registrovaný čtenář má právo na to, aby Městská knihovna Hranice
a)      dodržovala knihovní řád
b)      poskytovala služby tomuto čtenáři určené všem uživatelům
c)      zpracovávala osobní údaje čtenáře pouze k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem
(3)    Registrovaný čtenář je zejména povinen
a)      dodržovat knihovní řád
b)      strpět zpracování svých osobních údajů k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem
c)      plnit včas a řádně všechny své závazky vůči Městské knihovně Hranice
 
 
Čl. 2
Rozhodnutí o absenční výpůjčce - půjčování
(1)    O zapůjčení díla a jeho způsobu rozhoduje knihovna. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a s požadavky ochrany knihovních fondů.
(2)    Mimo budovu se zásadně nepůjčuje literatura:
a)      jestliže by dílu hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b)      jestliže jsou díla zapotřebí k dennímu provozu knihovny (díla zařazená do příručních knihoven),
c)      jestliže dílo bylo vypůjčeno ze zahraničních knihoven (MMVS) nebo z knihoven ČR (MVS), jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku. Tato díla je možno půjčovat ke studijní práci ve studovně.
(3)    Výpůjční lhůta je stanovena na 35 dnů. Čtenáři, který sdělí svou e-mailovou adresu, Městská knihovna Hranice bezplatně zasílá elektronické zprávy upozorňující na blížící se konec výpůjční doby.
(4)    Čtenář je povinen vrátit výpůjčku včas před uplynutím výpůjční lhůty, a to osobně nebo prostřednictvím jiné osoby. Již běžící výpůjční lhůta může být čtenáři prodloužena, jestliže čtenář o prodloužení požádá (buď mailem, osobně nebo telefonicky), pokud tato výpůjčka není již rezervována jinému čtenáři. Takto lze prodloužit výpůjčku dvakrát, ve výjimečných případech i třikrát.
(5)    V individuálních odůvodněných případech může být výpůjční lhůta hned dvojnásobná.
(6)    Čtenář si může dílo vyhledat sám ve volném výběru nebo požádat o pomoc knihovníka.
Je možno si literaturu vyhledat v elektronickém katalogu knihovny. Čtenář má možnost vybírat také prostřednictvím Internetu na webových stránkách knihovny v on-line katalogu knihovny.
(7)    Na požádání čtenář obdrží písemný doklad o zapůjčení knih nebo tento doklad mu může být zaslán elektronicky na jeho mail.
 
 
  
Čl. 3
   Rezervování knihovních jednotek (knihy, časopisy)
(1)    Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky s výjimkou knihovních jednotek určených k prezenčnímu půjčování, je-li v době rezervace knihovní jednotka půjčená
(2)    Rezervaci provádí knihovnice na čtenářovu žádost přímo v knihovně nebo si půjčenou knihovní jednotku může čtenář rezervovat sám prostřednictvím webových stránek knihovny v on-line katalogu prostřednictvím svého přístupového hesla.
(3)    Žádá-li o totéž dílo více čtenářů, automaticky se stanovuje pořadí podle časového záznamu.
(4)    Knihovna žadatele na vrácenou rezervovanou knihu čtenáře upozorní elektronicky, pokud čtenář poskytl knihovně svůj e-mail nebo formou sms, pokud čtenář poskytl číslo mobilu.
(5)    Knihovní jednotka je odložena čtenáři po dobu 14 dnů, pokud čtenář nepožádá o prodloužení doby rezervace.
(6)    Čtenář může požádat městskou knihovnu o zrušení rezervace
(7)    Čtenář může městskou knihovnu požádat o nachystání knih ze skladů k termínu, kdy si knihy vypůjčí.
(8)    Čtenář může požádat o objednávku či rezervaci knihovních jednotek v rámci MVS a MMVS, a to osobně nebo e-mailem na adresu městské knihovny.

 

Čl. 4
    Vrácení knihovních jednotek (knihy, časopisy)
 
(1)    Čtenář nesmí vypůjčené knihovní jednotky půjčovat dalším osobám. Ručí za ně do doby, dokud knihovna má záznam, že knihovní jednotky převzal.
(2)    Čtenář je povinen vrátit půjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při výpůjčce si má půjčený knihovní jednotku prohlédnout a zjištěné závady ihned hlásit. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady a je povinen uhradit městské knihovně náklady na opravu knihovní jednotky.
(3)    Vrací-li čtenář půjčenou knihovní jednotku výjimečně poštou, je povinen ji řádně zabalit, případně zásilku pojistit.
(4)    Jestliže čtenář knihovní jednotky nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení dle Ceníku, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.
         
Čl. 5
    Ztráty a náhrady
 
(1)    Čtenář je povinen bezodkladně hlásit poškození nebo ztrátu půjčeného knihovního dokumentu a do lhůty stanovené knihovnou nahradit škodu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácené dílo nebo poškození díla.
(2)    V případě ztráty či nenapravitelného poškození knihovní jednotky je třeba uhradit tuto ztrátu jak je uvedeno v Ceníku, který je přílohou tohoto Knihovního řádu. V případě finanční úhrady ztráty je přihlíženo k aktuální ceně titulu. U knih vydaných před rokem 1992 se původní cena knihy násobí pěti. Při každém řešení kompenzace čtenář uhradí poplatek 20,- Kč za knihovnické zpracování každé jednotky ztráty či náhrady. Úhrada poškozené knihovní jednotky dle míry poškození je v kompetenci odborného zaměstnance městské knihovny, která je stanovena do výše nákladů na opravu knihovní jednotky.
 
Čl. 6
   Meziknihovní výpůjční služba
 
(1)    Čtenář může požádat o objednávku či rezervaci knihovních jednotek v rámci meziknihovní výpůjční služby (MVS) nebo mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS), a to osobně nebo e-mailem na adresu Městské knihovny Hranice.
(2) Jestliže čtenářem požadovaná knihovní   jednotka není ve fondu Městské knihovny Hranice,   zprostředkuje Městská knihovna Hranice na požádání čtenáře půjčení knihovní jednotky prostřednictvím MVS z jiné knihovny v České republice.
(3) Jestliže se bude jednat o knihovní jednotku uloženou v zahraniční knihovně, je možné na žádost čtenáře zprostředkovat vypůjčení knihovní jednotky prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.
(4) Bod (1) a (2) se vztahuje i na meziknihovní reprografickou službu – kopie článků periodik.
 
Čl. 7
Bibliograficko informační služby
(1)    Knihovna poskytuje čtenářům ústní a písemné informace o domácí i zahraniční literatuře ze všech vědních oborů i metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury. Zpřístupňuje elektronické čtenářské katalogy (on-line) ve všech odděleních pro veřejnost.
(2)    Knihovna zpracovává na požádání soupisy literatury bibliografického charakteru a seznamy přečtené literatury k maturitě.
 
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1)    Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitelka Městské knihovny Hranice.
(2)    Knihovní řád Městské knihovny Hranice se vztahuje na všechna profesionální pracoviště Městské knihovny Hranice včetně knihovní pobočky Místní knihovna Drahouše
(3)    Nedílnou součástí knihovního řádu je příloha CENÍK. 
(4)   Jakékoli změny v knihovním řádu a jeho nedílné součásti CENÍKU podléhají schválení ředitelky Městské knihovny Hranice

 
Čl. 9
Účinnost knihovního řádu
 
(1)    Tento knihovní řád je účinný ode dne 1. 5. 2002
(2)    Toto znění nabývá účinnosti od 1. 5. 2013
 
 
 
      V Hranicích dne 16. dubna 2013
 
 
 
Marie Jemelková
ředitelka Městské knihovny Hranice, p. o.
 
 
                                                                                                   

 ***********************************

 

 Řád studovny Městské knihovny Hranice
 

 1. Vstup a využívání studovny je povolen každému registrovanému i neregistrovanému uživateli Městské knihovny Hranice.
 2. Neregistrovaný uživatel je povinen před vstupem do studovny se prokázat svým občanským průkazem (pasem) pracovnici knihovny.
 3. Před vstupem do studovny jsou uživatelé povinni odložit všechny tašky a kabáty v šatně.
 4. Ve studovně mohou uživatelé používat na počítači jen ON-LINE katalog.
 5. Knihy (publikace příruční knihovny) uložené ve studovně se půjčují jen prezenčně.
 6. Při studiu ve studovně uživatel může vytáhnout z regálu pouze 1 publikaci (ve výjimečných případech 2 publikace) naráz. Publikaci pak vrátí přesně na místo, kde původně byla uložena.
 7. Z publikací uložených ve studovně lze provádět reprografie žádaných stránek po dohodě s pracovnicí knihovny. Poplatky stanoví ceník, který je přílohou Knihovního řádu.
 8. Jazykové slovníky se výjimečně půjčují absenčně po dohodě s pracovnicí knihovny.
 9. Časopisy uložené ve studovně se půjčují absenčně, poslední došlé číslo periodika se půjčuje prebenčně do doby, kdy vyjde další číslo periodika.
 10. Denní periodika se půjčují jen prezenčně.
 11. Ve studovně jsou její uživatelé povinni chovat se tiše.
 12. Ve studovně je zakázáno jíst.                                                     
    V Hranicích dne 1. května 2002

   

Marie Jemelková, ředitelka Městské knihovny Hranice, p. o.

 

 
 

AKTUÁLNÍ NOVINKY

Hra a hračka - beseda 2. 12.

Centrum pro rodinu Jitřenka ve spolupráci s naší knihovnou zve na přednášku - besedu Mgr. Petra Halamy HRA A HRAČKA. Přednáška se koná ve studovně knihovny v pondělí 2. prosince 2019 v 17 hodin.

Provozní doba o vánočních svátcích

Městská knihovna bude v době od pondělí 23. prosince 2019 do 1. ledna 2020 uzavřena. Poslední půjčování knih v roce 2019 bude v sobotu 21. prosince. Na své čtenáře a uživatele se budeme opět těšit ve čtvrtek 2. ledna 2020.

 

Knihovnický kinematograf

Ve studovně knihovny bude pro děti i pro jejich rodiče připraveno promítání barevného kresleného snímku na motivy staré čínské legendy o statečné dívce Hu Mulan, která byla skutečnou postavou čínské historie.

MULAN (legenda podle filmového studia Walta Disneye)

 

Adventní čtení s babičkou Lenkou

Zveme děti i jejich rodiče do knihovny strávit příjmené adventní odpoledne. Čekají vás nové vánoční pohádky a básničky babičky Lenky, naučíte se vyrobit jednoduchou ozdůbku na vánoční stromeček a každé dítě dostane od babičky Lenky malý dárek.

Těšíme se na vás s babičkou Lenkou v pondělí 9. prosince a ještě jedno pondělí 16. prosince vždy od 14 hodin v dětském oddělení knihovny. Účast zdarma.

 

Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna
kniha